OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

MetalFox sp. z o.o., ul. Wrocławska 75/39, 63-200 Jarocin

obowiązujące od 1.07.2022r.

 

I. Zakres obowiązywania.

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS) mają zastosowanie do każdej Umowy sprzedaży lub dostawy Towarów zawieranej przez MetalFox z Kupującym, chyba że przedmiotowa Umowa wyraźnie stanowi inaczej.
 2. Zawarcie Umowy pomiędzy MetalFox a Kupującym, odnoszącej się do OWS, uważa się za akceptację przez Kupującego OWS dla wszystkich dalszych Zamówień i Umów, chyba że Umowy te będą wyraźnie stanowić inaczej.

 

II. Definicje.

Użyte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:

 1. OWS– niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży ze Sprzedawcą;
 2. Kupujący– podmiot zawierający ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub dostawy Towarów;
 3. Potwierdzenie Zamówienia – złożone przez Sprzedawcę do Kupującego oświadczenie o przyjęciu Zamówienia;
 4. Sprzedawca – MetalFox sp. z o.o. Wrocławska 75/39 63-200 Jarocin, NIP: 6172221405
 5. Towary – wszelkie wyroby objęte ofertą Sprzedawcy, stanowiące przedmiot Umowy;
 6. Umowa – umowa sprzedaży lub umowa dostawy zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym;
 7. Zamówienie –złożone przez Kupującego do Sprzedawcy oświadczenie wyrażające wolę zawarcia Umowy (fax, e-mail, pisemnie).

 

III. Zawarcie umowy.

 1. Do zawarcia Umowy dochodzi w wyniku:

  a) zawarcia przez Strony umowy w formie pisemnej,
  b) złożenia przez Strony co najmniej następujących oświadczeń:
  – złożenie Kupującemu Oferty (ważnej 5 dni lub do wyczerpania stanów magazynowych) przez Sprzedawcę lub
  – złożenie Sprzedawcy Zamówienia przez Kupującego i następnie Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę.

 2. Sprzedawca może w każdym czasie odwołać lub zmienić Ofertę.
 3. Złożenie Zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy o treści podanej Ofertą, Zamówieniem oraz OWS.
 4. Zamówienie Kupującego wymaga Potwierdzenia przez Sprzedawcę. Wyłącza się możliwość milczącego przyjęcia Zamówienia.
 5. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Sprzedawcę Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia, jedynie na warunkach określonych w Potwierdzeniu Zamówienia.
 6. Ostateczne warunki umowy określa oferta Sprzedawcy lub Potwierdzenie Zamówienia. Sama oferta nie rezerwuje materiału, nie obejmuje także kosztów opakowania oraz transportu.
 7. W przypadku, gdy Potwierdzenie Zamówienia zawiera zmiany względem oferty lub Zamówienia, Kupujący ma prawo wnieść uwagi do Potwierdzenia Zamówienia, z zastrzeżeniem, że uczyni to niezwłocznie, nie później niż 2 dni od daty otrzymania od Sprzedawcy Potwierdzenia Zamówienia. Brak uwag w wyżej wskazanym terminie uważa się za przyjęcie przez Kupującego warunków Umowy bez zastrzeżeń.
 8. W przypadku wniesienia przez Kupującego zastrzeżeń, w określonym powyżej terminie, Sprzedawca uwzględni zastrzeżenia w nowej Ofercie lub Potwierdzeniu Zamówienia lub poinformuje Kupującego o odrzuceniu zastrzeżeń lub braku możliwości zawarcia Umowy. Wyłącza się możliwość zawarcia umowy z uwzględnieniem zastrzeżeń Kupującego bez uprzedniej wyraźnej ich akceptacji przez Sprzedawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że Sprzedawca odrzucił zastrzeżenia a Umowa została zawarta na warunkach określonych uprzednio przez Sprzedawcę.
 9. Jakiekolwiek zapewnienia, gwarancje, przyrzeczenia lub zmiany Umowy, czy OWS składane w dowolnej formie przez pracowników Sprzedawcy, a nie potwierdzone w Ofercie Sprzedawcy lub Potwierdzeniu Zamówienia, nie wiążą Sprzedawcy.

IV. Cena.

 1. Cena za Towar jest każdorazowo ceną netto i nie uwzględnia jakichkolwiek opłat celnych, podatków ani innych ciężarów finansowych nałożonych na Towary przez prawo. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT w stawce wynikającej z przepisów prawa, o ile będzie należny.
 2. Cena jest stała w okresie trwania Umowy, z zastrzeżeniem ust.3 oraz 4.
 3. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają przedstawienia od Kupującego certyfikatu rezydencji podatkowej, a Kupujący takiego certyfikatu nie dostarczy Sprzedawcy, wówczas Sprzedawca jest uprawniony do podwyższenia ceny za Towar o kwotę podatku u źródła, który Sprzedawca będzie zobowiązany odprowadzić.
 4. Jeżeli nastąpi zmiana warunków gospodarczych, która w ocenie Sprzedawcy istotnie zmniejsza opłacalność wykonania Umowy lub utrudnia jej wykonanie, w szczególności zmienią się ceny surowców, koszty produkcji, wysokość wynagrodzeń lub zobowiązań publicznych, Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany warunków Umowy poprzez dostosowanie Ceny sprzedaży lub terminów dostawy. W przypadku braku akceptacji nowych warunków Umowy, Kupujący, w terminie 7 dni od dnia ich przedstawienia, będzie uprawiony do odstąpienia od Umowy w części, w jakiej Umowa nie została jeszcze wykonana i której dotyczy ta zmiana.

 

V. Warunki płatności.

 1. Kupujący zapłaci Cenę za Towary przelewem na rachunek bankowy podany przez Sprzedawcę na fakturze.
 2. O ile w Umowie nie ustalono terminu zapłaty ceny, obowiązuje zasada 100% przedpłaty na co najmniej 3 dni przed terminem załadunku Towaru u Sprzedawcy, a brak zapłaty w tak ustalonym terminie upoważnia Sprzedawcę, bez uszczerbku dla dalej idących praw, do wstrzymania dostawy Towaru i realizacji już przyjętych Zamówień. Ponadto Sprzedawca może uzależnić wykonanie dalszych Zamówień Kupującego, który zalega z jakimikolwiek płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo, od wpłaty zaliczki na poczet nowego Zamówienia lub uregulowania wszystkich dotychczas powstałych zaległości.

 

VI. Dostawa.

 1. Jeśli Strony nie uzgodnią inaczej w Umowie, dostawa realizowana jest wedle formuły EX Works, zgodnie z Incoterms 2020.
 2. O ile Strony nie ustalą inaczej, wszelkie dokumenty wraz z dostawą będą dostarczane w języku polskim.
 3. Kupujący potwierdzi odbiór Towaru pieczęcią firmową i podpisem osoby upoważnionej przez Kupującego i wskazanej w Umowie, Zamówieniu lub w formie e-mail, na dokumentach przewozowych (WZ i/lub packing list i/lub list przewozowy) wraz z datą odbioru Towaru. W razie nie wskazania przez Kupującego osoby upoważnionej bądź jej nieobecności w dacie dostawy, Sprzedawca może wydać Towar osobie czynnej w miejscu dostawy, co uważane będzie za skuteczne wydanie Towaru.
 4. Cena jednostkowa ustalona Umową obowiązuje dla formuły i adresu dostawy ustalonego w Umowie.
 5. Strony dopuszczają odstępstwa ilościowe dostarczanego Towaru o +/- 10% w stosunku do ilości wynikającej dla danej dostawy wedle Umowy.
 6. Sprzedawca zastrzega, że termin dostawy określony w Umowie, Ofercie lub Potwierdzeniu Zamówienia jest wyłącznie orientacyjny, najbardziej prawdopodobny, a Sprzedający zobowiązuje się dochować staranności do zachowania wskazanego terminu. W przypadku, gdy dochowanie terminu nie będzie możliwe, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Kupującego o nowym terminie dostawy. Termin wykonania Umowy zostanie ustalony po przesłaniu Zamówienia wraz z aktualną dokumentacją DXF/DWG (w przypadku gięcia PDF).
 7. Kupujący nie może odmówić przyjęcia dostawy Towaru opóźnionej lub częściowej. Wszystkie dostawy mają charakter podzielny i niezależny od pozostałych.

 

VII. Rękojmia za wady.

 1. Kupujący zobowiązany jest dokonać dokładnego sprawdzenia Towaru w chwili dostawy oraz sporządzenia wraz z przewoźnikiem odpowiedniego protokołu lub dokonania adnotacji na dokumentach przewozowych w przypadku wykrycia braków lub uszkodzeń, które mogły powstać w przewozie. Reklamacje dotyczące braków lub uszkodzeń powinny być zgłaszane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni.
 2. W pozostałych przypadkach, Kupujący złoży Sprzedawcy reklamację w terminie do 7 dni od daty dostawy Towarów, a w przypadku wad ukrytych – w terminie do 7 dni od daty udokumentowanego wykrycia wady, jednak nie później niż w terminie do 6 miesięcy od daty dostawy Towarów.
 3. Reklamacja winna zostać złożona co najmniej w formie e-mail, a także zawierać pełną identyfikację wyrobu: numer faktury, numer partii produkcyjnej, ilość, podstawę reklamacji z udokumentowaniem w postaci próbek, opisu, zdjęć. Sprzedający ma prawo zażądać od Kupującego dodatkowej dokumentacji oraz próbek wyrobu w celu oceny zasadności reklamacji. Reklamacja winna zostać złożona w terminach podanych w ust. 1-2 powyżej oraz z uwzględnieniem wcześniej podanych wymagań, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń i uprawnień z tego tytułu, na co Kupujący wyraża zgodę.
 4. Sprzedawca złoży odpowiedź na reklamację w terminie do 14 dni od daty doręczenia mu kompletnej i prawidłowej reklamacji wraz z kompletnym materiałem wykazującym wadę. Wyłącza się możliwość milczącego uznania reklamacji przez Sprzedawcę.
 5. W przypadku uznania reklamacji, wada zostanie usunięta przez Sprzedawcę, według jego wyboru, poprzez obniżenie ceny wadliwego Towaru lub dostarczenie brakującej ilości Towaru lub Towaru wolnego od wad, w terminie do 60 dni od daty uznania reklamacji. O ile Strony nie ustalą inaczej co najmniej w formie e-mail, w przypadku wady jakościowej Kupujący zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Sprzedawcy Towaru dotkniętego wadami w terminie do 14 dni od daty uznania reklamacji przez Sprzedawcę. Dostawa Towaru wolnego od wad nastąpi na warunkach takich samych, jak pierwotna dostawa Towaru, chyba że Strony ustalą inaczej.
 6. Złożenie reklamacji nie jest podstawą do wstrzymania dalszych dostaw Towarów przez Sprzedawcę ani do wstrzymania płatności przez Kupującego.
 7. Okres rękojmi za wady Towaru wynosi sześć (6) miesięcy od daty dostawy Towarów.
 8. Rękojmia nie obejmuje wad:
  a) wynikłych z naruszenia przez Kupującego zasad podanych przez Sprzedawcę na stronie metalfox.pl, specyfikacji do zamówienia lub wykorzystania Towaru niezgodnie z przeznaczeniem;
  b) produktu lub towaru wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem Towarów, nawet jeżeli Towar był wadliwy, a Kupujący mógł stwierdzić wadę przed jego przetworzeniem, przy zachowaniu należytej staranności;
  c) instalacji, materiałów, maszyn itp. z którymi Towar zostanie połączony, których stanie się częścią lub z którymi będzie współpracował, nawet jeśli Towar był wadliwy, a Kupujący mógł stwierdzić wadę przed jego przetworzeniem, przy zachowaniu należytej staranności.
  Postanowienia nin. Punktu VII wyczerpują wszelkie roszczenia z tytułu rękojmi, chyba, że Sprzedawca nie wywiąże się z obowiązku usunięcia wady w sposób podany w ust. 5 powyżej.

 

VIII. Opóźnienie w odbiorze Towarów

 1. W przypadku opóźnienia Kupującego w odbiorze Towarów, Kupujący będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Sprzedawcy wszelkich kosztów z tym związanych, w tym kosztów dodatkowych związanych z transportem lub kolejnymi próbami dostawy, kosztów magazynowania Towarów, kosztów przeładunku towarów itp. Ponadto Sprzedawca będzie uprawniony do wstrzymania się ze wszelkimi dalszymi dostawami lub produkcją Towarów, zgodnie z daną lub inną Umową z Kupującym, oraz jednostronnej zmiany terminów tych dostaw.
 2. W przypadku, gdy opóźnienie Kupującego w odebraniu Towarów przekroczy 7 dni, Sprzedawca może, według własnego wyboru, odstąpić od Umowy w całości lub w części co do Towarów dotkniętych takim opóźnieniem, lub sprzedać towary dotknięte opóźnieniem w imieniu i na ryzyko Kupującego, na ustalonych przez siebie warunkach, a uzyskaną cenę sprzedaży zaliczyć na poczet spłaty zobowiązań Kupującego wobec Sprzedawcy.

IX. Kary umowne

 1. Sprzedawca może żądać od Kupującego zapłaty kary umownej:
  a) za opóźnienie w odbiorze Towaru, w tym odbiorze Towaru z przechowania, powstałe z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy – w stawce 1% wartości Towaru netto za każdy dzień opóźnienia;
  b) w razie odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego bądź odstąpienia przez Kupującego od Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy – w wysokości 20% wartości netto przedmiotu Umowy.
 2. Kary umowne podlegają kumulacji. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Sprzedawcę, kary umowne naliczone przed odstąpieniem, w tym kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt a) powyżej, pozostają w mocy, a Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia ich zapłaty.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

 

X. Odstąpienie od umowy

Kupujący może odstąpić od Umowy, wyłącznie w części niewykonanej, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Sprzedawca uchybi terminom dla dostawy Towarów wynikającemu z Umowy i OWS o ponad dwa miesiące. Sprzedawca może odstąpić od Umowy w części niewykonanej ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Kupujący uchybi terminowi płatności na rzecz Sprzedawcy wynikającemu z Umowy i OWS o ponad 14 dni.

Do wykonania prawa odstąpienia, bez względu na podstawę, konieczne jest uprzednie wystosowanie wezwania co najmniej w formie e-mail oraz wyznaczenie terminu dodatkowego, nie krótszego niż 7 dni.

 

XI. Siła wyższa

Strona nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli było to spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub Potwierdzenia Zamówienia, a których nie można było uniknąć (siła wyższa). Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją przede wszystkim, lecz nie tylko, zakłócenia w produkcji lub transporcie Towarów spowodowane przez strajki, awarie fabryki lub urządzeń, wypadki, zagrożenie lokalne lub narodowe, spory handlowe, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, wojny, działania zbrojne itp. Strona dotknięta siłą wyższą zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę o czasie wystąpienia siły wyższej, przyczynach wystąpienia, przewidywanym zakończeniu. W powyższym przypadku Strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Umowy o tyle dni o ile obiektywnie nie było możliwości realizacji Umowy. Za działanie siły wyższej strony rozumieją również skutki epidemii COVID-19 oraz działania organów administracji państwowej z nią związanych.

 

XII. Klauzula poufności

 1. Informacje Poufne oznaczają tajemnicę przedsiębiorstwa, a także informacje, dokumenty, dane, materiały itp. dotyczące Sprzedawcy, w tym jego klientów, kontrahentów, podmiotów powiązanych, uzyskane przez Kupującego w dowolnej formie (ustnej, pisemnej lub elektronicznej) w toku negocjacji lub w związku z realizacją Umowy. W razie wątpliwości domniemuje się, że dana informacja stanowi Informację Poufną.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zachowania Informacji Poufnych w bezwzględnej tajemnicy, w szczególności jest zobowiązany do niepublikowania, nieprzekazywania, nieujawniania, żadnych Informacji Poufnych, w tym również warunków Zamówienia lub Umowy.
 3. Obowiązkiem zachowania tajemnicy nie są objęte Informacje Poufne:
  a) publicznie dostępne, chyba że zostały one ujawnione lub stały się publicznie dostępne na skutek naruszenia OWS;
  b) ujawniane w wykonaniu prawomocnego nakazu (orzeczenia, decyzji etc.), wydanego przez sąd lub inny uprawniony organ państwowy lub w wykonaniu obowiązującego przepisu prawa, w zakresie objętym takim nakazem, pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia Sprzedawcy o wymogu takowego ujawnienia oraz podjęcia wszelkich możliwych starań w celu ograniczenia takiego ujawnienia.
 4. Kupujący ma prawo wykorzystać Informacje Poufne wyłącznie dla potrzeb należytej realizacji Umowy lub Zamówienia.
 5. Informacje poufne, które zostały ujawnione, pozostają wyłączną własnością Sprzedawcy, a ich ujawnienie Kupującemu nie oznacza przyznania mu jakiegokolwiek prawa do ich rozpowszechniania czy wykorzystywania, poza granicami wskazanymi w OWS.
 6. Klauzula poufności nie ogranicza prawa Kupującego do ujawnienia Informacji poufnych jego podwykonawcom i profesjonalnym doradcom, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy lub Zamówienia. W takim wypadku Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia, że osoba otrzymująca te informacje nie ujawni ich innym osobom i będzie wykorzystywać je wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy lub Zamówienia i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność wobec Sprzedawcy.
 7. Ww. obowiązek zachowania poufności jest nieograniczony w czasie, z możliwością jego wypowiedzenia przez każdą ze Stron po upływie 25 lat od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
 8. Kupujący, przekazujący Sprzedawcy w związku z realizacją Umowy informacje poufne dotyczące Kupującego, w tym również dokumentację techniczną niezbędną do wykonania Umowy, wyraża zgodę na udostępnienie tych informacji i dokumentacji technicznej Podwykonawcom Sprzedawcy w celu realizacji Umowy.

 

XIII. Dane Osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), udostępnionych Kupującemu przez Sprzedawcę w związku z zawieranym Zamówieniem lub Umową jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje na temat celów, podstaw prawnych oraz zasad przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, w tym informacje dot. odbiorców danych osobowych, czasu przechowywania danych, uprawnień osób, których dane dotyczą znajdują się na stronie internetowej www.metalfox.pl
 2. Kupujący potwierdza zapoznanie się z w/wym. informacjami o przetwarzaniu danych osobowych, jak również przekaże osobom wyznaczonym do wzajemnych kontaktów i współpracy przy realizacji Zamówienia lub Umowy informację o możliwości zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w sposób określony powyżej.

 

XIV. Postanowienia końcowe.

 1. W przypadku nieważności lub nieskuteczności jakiegokolwiek postanowienia OWS, Umowy lub potwierdzenia Zamówienia, OWS, Umowa lub potwierdzenie Zamówienia pozostaje w mocy, a takie nieważne lub bezskuteczne postanowienie uważane będzie za niezastrzeżone i zastąpione obowiązującym przepisem prawa.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za opóźnienie w dostawie Towaru oraz za wady Towaru jest ograniczona do ceny netto Towaru dotkniętego takim opóźnieniem i/lub wadą. W żadnym przypadku, łączna odpowiedzialność Sprzedawcy, bez względu na jej podstawę, nie może przekroczyć wartości umowy, z którą taka odpowiedzialność jest związana i nie obejmuje utraconych korzyści, chyba że szkodę wyrządzono z winy umyślnej.
 3. Do Umowy nie mają zastosowania postanowienia stosowanych przez Kupującego wzorców umów, w szczególności ogólnych warunków umów, wzorów umów czy też regulaminów.
 4. Ilekroć OWS zastrzega formę e-mail lub formę pisemną, jest to forma zastrzeżona pod rygorem nieważności.
 5. W sprawach nieuregulowanych OWS, Umową i Zamówieniem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Wyłącza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.
 6. Spory wynikłe w związku z OWS, Umową lub czynnościami dokonanymi w ich ramach będą rozstrzygane przez polski Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 7. OWS zamieszczone są na stronie internetowej Sprzedawcy www.metalfox.pl.
 8. OWS wchodzą w życie z dniem podanym w nagłówku i mają zastosowanie do Zamówień złożonych po tej dacie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian OWS w dowolnym czasie, przez opublikowanie zmian lub aktualnej wersji OWS na w/w stronie internetowej. W przypadku zmian OWS po złożeniu Zamówienia, zastosowanie znajdują OWS w brzmieniu z daty złożenia Zamówienia. Kupujący, składając Zamówienie, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść OWS ze wszelkimi zmianami opublikowanymi w powyższy sposób do momentu złożenia Zamówienia.